Management, advies en coaching binnen ruimtelijke ordeningsprojecten

Ethische code, Privacy statement, Cookiesstatement

----------

Ethische code RDGM

RDGM gaat professioneel om met de vormen van contact die bij tantrisch werk komen kijken. Daarom hebben wij een hoge mate van verantwoordelijkheid en ethisch bewustzijn. Deze ethische code heeft als doel dit ethisch bewustzijn te waarborgen en een uitgangspunt te zijn voor gesprek wanneer er vragen opkomen rondom het ethisch handelen van een tantra professional. Daarnaast biedt ze helderheid aan cliënten of deelnemers over ethisch handelen met RDGM. Deze code is gebaseerd op de code van Tantrawijzer.

De code is zodanig opgesteld dat ze kaders biedt waarbinnen tantra-geïnspireerd werk kan worden uitgevoerd, en tegelijk voldoende ruimte laat voor de verscheidenheid in benadering en aanbod van individuele professionals.

Wanneer de code een hogere ethische standaard handhaaft dan de wet, dan zal RDGM zich aan deze code moeten houden. Wanneer de code op termijn in strijd lijkt met de wet, dan moet de code opnieuw geïnterpreteerd worden om aan de wet te conformeren.

Begrippen

- Tantra: Onder Tantra worden de Hindoeïstische en Boeddhistische spirituele tantrastromingen verstaan en de daardoor geïnspireerde vormen van ‘Neo-tantra’. Dit brede werkveld kan naast Tantra ook aspecten bevatten van Taoïsme, psychologie, sexuologie, mindfulness, empowerment, Shamanisme, Yoga, etc.

- Tantra professional: Een persoon of rechtspersoon die als professie tantra-sessies aanbiedt en zich beroepsmatig laat inspireren door een tantra traditie of gedachtegoed.

- Cliënt/deelnemer: Een persoon die tegen betaling gebruik maakt, of wenst te maken, van de diensten van een tantra professional.

- Sessie: Het begrip ‘sessie’ kan in dit document meerdere werkvormen beschrijven en moet in de breedste zin van het woord gelezen worden. Zo kan het gaan om een individuele sessie, een groepssessie, -training of –workshop, een retraite, etc.

1. De tantra professional

1.1 Tantra is meer een leefwijze dan een beroep. Een professional is in eerste instantie een tantrika en beoefent zelf wat hij/zij onderwijst of doorgeeft aan cliënten of leerlingen.

1.2 Een tantra professional heeft een heldere visie op wat Tantra voor hem/haar inhoudt, welke aspecten van zijn/haar werk tantrisch zijn, en welke aspecten uit andere methoden/vormen/tradities/ etc komen.

1.3 De tantra professional is zich bewust van de grenzen van zijn/haar kwaliteiten, kennis, en vaardigheden en houdt hier rekening mee bij het aannemen van nieuwe cliënten, of het invullen van een sessie/workshop/etc.

1.4 De professional biedt alleen methoden en werkvormen aan waarin hij/zij voldoende bekwaam is. Afhankelijk van de werkvorm kan die bekwaamheid worden verkregen op basis van (gecertificeerde) opleidingen, persoonlijke ervaring, training, etc.

1.5 Een tantra professional werkt hygiënisch.

1.6 Hij/Zij is tijdens een sessie niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen en behandelt geen cliënten die onder invloed zijn.

1.7 De professional weigert geen cliënten of deelnemers op basis van ras, afkomst, overtuiging, seksualiteit, of op grond van enige andere factor die als discriminerend kan worden beschouwd. Het beoordelen van de geschiktheid om deel te nemen aan een sessie of workshop, op basis van ervaring of passendheid bij de inhoud van de workshop, behoort tot de professionele verantwoordelijkheid van de aanbieder.

2. Grenzen en kaders tijdens een sessie

2.1 De professional biedt cliënten altijd de mogelijkheid de keuze te maken om al dan niet mee te gaan in een activiteit of interactie. Een cliënt is nooit verplicht deel te nemen en zal hier op geen enkele wijze toe gedwongen worden.

2.2 Voorafgaand aan een sessie of training worden in een mondeling intake bepaald wat de grenzen van de interactie voor die sessie zijn. Deze grenzen worden gedurende de gehele sessie gerespecteerd en gehandhaafd door de professional. Grenzen worden tijdens een sessie niet herzien.

2.3 Elke volgende sessie heeft een deelnemer de ruimte om zijn/haar grenzen te herzien of herdefiniëren ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling.

2.4 Tijdens een sessie kunnen de gestelde kaders niet worden verruimd, noch op verzoek van de cliënt, noch op verzoek van de professional. Bijvoorbeeld wanneer het verlangen ontstaat een meer uitgebreide massage te ontvangen dan besproken. Dit verlangen kan achteraf worden uitgesproken waarna cliënt en professional onafhankelijk kunnen bepalen of dit gewenst is in een vervolgsessie.

2.5 Wanneer de cliënt of professional echter de kaders tijdens een sessie wil vernauwen wordt dit te allen tijde gedaan.

2.6 Wanneer een werkvorm fysieke aanraking vanuit een begeleider behelst, gebeurt deze aanraking vanuit bewust contact, is deze passend voor de situatie en gericht op de ontwikkeling van de cliënt of deelnemer.

2.7 Gedurende een sessie, workshop, of traject zijn momenten ingebouwd waarop een cliënt of deelnemer verbaal en/of schriftelijk consent geeft voor het aangaan van fysiek contact.

3. De professionele relatie: rolverdeling en machtsverhouding

3.1 Een tantra professional beoogt in alle gevallen het welzijn van de cliënt of deelnemer en handelt ernaar dit welzijn te bevorderen en geen schade toe te brengen.

3.2 De professional die werkt in een groep is zich bewust van de werking van groepsdynamieken en van (impliciete) groepsdruk die gevoeld kan worden.

3.3 De professional is zich bewust van de machtsverhouding die er ontstaat tussen een professional of leraar en een cliënt. Hij/zij zal deze machtsverhouding in geen enkele vorm misbruiken.

3.4 De tantra professional bevestigt zijn/haar persoonlijke/emotionele/erotische behoeften niet via cliënten te bevredigen. Een sessie is en blijft altijd gericht op de ontwikkeling van de cliënt.

3.5 Tot ten minste drie maanden na het laatste professionele contact, gaat de professional geen intieme of seksuele relatie aan met een voormalig cliënt.

3.6 Wanneer een persoonlijke aantrekking ontstaat vanuit de professional en/of de cliënt wordt dit (eventueel onder professionele supervisie) besproken met als doel de professionele kaders helder te houden.

3.7 De cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid binnen zijn mogelijkheden op dat moment, zijn grenzen te bewaken en als volwassene te reageren. De professional zal de cliënt daarbij bijstaan, maar neemt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de cliënt niet op zich.

4. Het tantra werkveld

4.1 De professional streeft naar een integrale benadering van de vraagstelling van de cliënt en stimuleert waar nodig de communicatie en integratie met reguliere therapie of geneeskunde.

4.2 Hij/Zij houdt rekening met de gezondheid van de cliënt en eventuele contra-indicaties voor een behandeling.

4.3 De tantra professional heeft een open houding naar collega’s, is bereid van anderen te leren en te luisteren naar kritiek en suggesties.

4.4 Bij twijfel over het ethisch handelen van een collega kunnen professionals die deze code onderschrijven elkaar hier op een positieve en constructieve manier op aanspreken..

4.5 De professional staat open voor intervisie of supervisie met/van collega’s.

4.6 Hij/Zij zoekt er niet naar om met andere professionals te concurreren of klanten over te nemen.

4.7 De tantra professional kent zijn/haar eigen competenties, en verwijst door wanneer deze niet toereikend zijn voor de vraag van de cliënt.

4.8 De professional spreekt in de publieke- en de privésfeer op een respectvolle en integere manier over het werk(veld) en houdt de ethische code in ere.

5. Conflicten, open aanspreekbaar

5.1 In geval van een conflict met een cliënt of collega is de tantra professional bereid tot mediatie, of het zoeken van andere middelen om het conflict op te lossen.

5.2 Wanneer een conflict ontstaat tussen een cliënt en een professional wordt er gestreefd naar het vinden van een oplossing die voor beide partijen dienend is. Hierin moet voldoende aandacht zijn voor zowel het verhaal van de cliënt als voor de verantwoording van de professional.

5.3 Als blijkt dat een professional laakbaar heeft gehandeld is hij/zij bereid zich verder te scholen of ontwikkelen om dergelijk handelen in de toekomst te voorkomen.

Versie 1.1 Datum 25-12-2019

----------

Privacy Verklaring RDGM

Je leest op dit moment de privacy verklaring van RDGM. RDGM is een bureau waar coaching, training en adviezen worden verstrekt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door RDGM verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door RDGM, neem dan gerust contact op.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft RDGM (hierna: “RDGM” of “wij”), hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. RDGM is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Rob de Graaf. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door RDGM. Deze worden hieronder toegelicht. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

KVK Nr. 50258028

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of RDGM beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met RDGM een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum
 • geslacht
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie).

Daarnaast verwerkt RDGM in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • contactberichten via sms, whatsapp en facebook of andere social media
 • uitgevoerde oefeningen en opdrachten
 • resultaten

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruik maakt van diensten van RDGM of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • klanttevredenheidsgegevens;
 • contactberichten via whatsapp en facebook of andere social media
 • oefeningen en
 • besproken resultaten

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat RDGM hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van RDGM
 6. Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

RDGM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van facturering, het verwerken in financiële administraties [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].
 • Het bieden van diensten op het internet, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derden

RDGM deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • RDGM kan jouw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen RDGM voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardige bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 5].
 • met partijen die RDGM assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
 • voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].
 • RDGM gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van RDGM.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal RDGM ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van RDGM (zie artikel 12).

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als

 • jij klant bent bij RDGM of interesse blijft tonen in de diensten van RDGM,
 • wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of
 • wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek

Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar onze cookieverlaring,

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de klantenservice. RDGM zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van RDGM of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

RDGM past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. RDGM heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen.

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@rdgm.nl en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Officer').

13. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Privacy statement d.d. 24 mei 2018. Dit statement is voor het laatst herzien op 25 december 2019.

----------

Cookieverklaring

Op www.rdgm.nl, een site van RDGM, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een RDGM website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de "levensduur" van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Waar gebruiken we Cookies voor?

Wij gebruiken cookies om de RDGM websites eenvoudiger in gebruik te maken en om de websites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken wij cookies om pseudo anonieme (niet direct herleidbaar naar u als natuurlijk persoon), geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee wij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop gebruik gemaakt wordt van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de websites kunnen verbeteren. Wij kunnen u op basis van deze informatie daarmee niet direct persoonlijk identificeren.

In sommige gevallen koppelen wij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie nog beter op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het is daarbij mogelijk dat we deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden delen met aan ons gelieerde financiële dienstverleners en/of dealers. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder onze categorie “optimale cookies”. Wanneer u niet wenst dat deze koppeling van gegevens en het delen hiervan met bovengenoemde derden plaatsvindt, kunt u voor de categorie “functionele” of “noodzakelijke” cookies kiezen.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, LinkedIn, Twitter, en deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Dit cookie statement is op 24 mei 2018 gepubliceerd. Wij werken continu aan het aanvullen en verbeteren hiervan. Wij raden daarom aan om dit statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Opgemaakt d.d. 24 mei 2018. Dit statement is voor het laatst herzien op 25 december 2019.